a a a
Szukaj
KIERUNKOWE DOŚWIADCZENIA:
Reprezentacja klienta przed Sądem Polubownym w Pradze, w ramach procedury ADR (Alternative Dispute Resolution), w oparciu o unijny oraz krajowy znak towarowy, w sprawie przejęcia domeny najwyższego stopnia eu”, używanej z naruszeniem uczciwej konkurencji przez drugą stronę.
Świadczenie usług prawno-podatkowych na rzecz publicznej uczelni wyższej, w zakresie dotyczącym powołania spółki celowej mającej zajmować się komercjalizacją wytypowanych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w oparciu o znowelizowane w 2014r. przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym.
Reprezentacja klienta w sprawie związanej z zatrzymaniem przez Urząd Celny towarów podejrzanych o naruszanie praw wyłącznych, w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (WE) 608/2013, w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003.
Reprezentacja klienta przed EUIPO (European Union Intellectual Property Office), w postępowaniu sprzeciwowym dotyczącym zgłoszonego unijnego znaku towarowego, w oparciu o regulacje Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark.Oferta NOWE TECHNOLOGIE oraz E-COMMERCE

Wsparcie i doradztwo w zakresie:

 • tworzenia struktur prawnych dla świadczenia usług on-line (m.in. przygotowanie regulaminów, polityki prywatności, umów z podwykonawcami);
 • prawnych aspektów marketingu on-line, w tym marketingu targetowanego;
 • programów lojalnościowych w e-commerce;
 • polityk dotyczących cookies;
 • wymów regulacyjnych prezentowania towarów i usług;
 • treści w internecie (ochrona praw autorskich, odpowiedzialność dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną).
 • projektowania i negocjowania umów dotyczących oprogramowania, transferu technologii, know how, umowó/inwestycji B+R,
 • tworzenia struktur prawnych dla outsourcingu informatycznego instytucji finansowych,
 • usług zbierania oraz przetwarzania danych w systemach informatycznych (Big Data, cloud computing),
 • wdrażania wymagań prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktury,
 • obowiązków informacyjnych w sprawie incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa,


WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Pomoc prawna w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych i na oznaczenia geograficzne.

ZAKRES:
 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w bazach krajowych i międzynarodowych oraz przygotowanie opinii na ten temat
 • zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji w trybach:
  • krajowym (Urząd Patentowy RP),
  • wspólnotowym (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO,
  • międzynarodowym w ramach Porozumienia madryckiego (Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie)
 • i nadzorowanie przebiegu postępowania rejestracyjnego,
 • zgłoszenia wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych do rejestracji i nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych dotyczących unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante i sądami administracyjnymi.
 • pomoc prawna w sprawach związanych z naruszaniem praw wyłącznych własności przemysłowej, z uwzględnieniem procedur celnych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWO KONKURENCJI

pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych podmiotom działającym w następujących branżach:
 • media
 • reklama i marketing
 • nauka i innowacje
 • internet
 • tworzenie i produkcja gier komputerowych
 • tworzenie i wdrażanie rozwiązań informatycznych
 • kultura, sztuka i rozrywka
 • produkcja utworów audiowizualnych
 • wzornictwo przemysłowe
 • architektura i budownictwo
 • ochrona osób i mienia,
 • usługi detektywistyczne,
 • obrót specjalny (wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym).

reprezentowanie w postępowaniach w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji, jak również antymonopolowych, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków naruszania praw własności intelektualnej/przemysłowej obejmujących:
 • używania znaków towarowych myląco podobnych do znaków zarejestrowanych,
 • bezprawnego wykorzystania patentów, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych,
 • naruszeń kolorów, obiektów 3D i sloganów reklamowych zarejestrowanych jako znaki towarowe,
 • bezprawnego użycia znaków towarowych na podrobionych produktach,
 • naruszania praw do znaków renomowanych,
 • naśladownictwa produktów,
 • naruszania znaków towarowych używanych w domenach,
 • nieuczciwej reklamy,
 • ochrony oznaczeń produktów, opakowań i zewnętrznej postaci produktów,
 • ochrony tajemnic i know-how przedsiębiorstwa.